• BIZTOS HÁTTÉR AZ ÉLELMISZERIPARNAK •
SOLVENT
Több mint egy évszázada a húsipar szolgálatában

Több mint egy évszáddal ezelőtt 1870-ben Popelka Tamás nagy­ke­res­ke­dő rak­ta le a­lap­ja­it an­nak a fej­lő­dés­nek, a­me­lyet je­len­leg a SOLVENT Kereskedőház zRt., mint az Ál­lat­for­gal­mi és Húsipari Szolgáltató Vállalat jo­gu­tód­ja kép­vi­sel.

Az alapító Popelka Tamás Mor­va­or­szág­ból te­le­pe­dett át és hoz­ta lét­re a bélfeldolgozással, ­ke­res­ke­de­lem­mel kap­cso­la­tos vál­lal­ko­zá­sát, amit az 1910-es évek­től Béla és Vilmos fiai­nak adott át.

A cég az államosítást követően a ha­gyo­má­nyo­kat to­vább­fej­leszt­ve az el­telt idő­szak alatt
az é­lel­mi­szer­i­par
te­rü­le­tén hír­ne­vet és el­is­me­rést
szer­zett az élel­mi­szer­ipari cégek­nek
nyúj­tott szol­gál­ta­tásai­val, vala­mint
a kis- és nagy­ke­res­ke­del­mi
te­vé­keny­sé­gé­vel.
   
     
Belépés az oldalakra
orosz_zaszlomagyarzaszlo